Stigtingsvoorneme van die Afrikaanse Alumni-vereniging

Van Stellenbosch tot Pretoria, van Bloemfontein tot Potchefstroom en elders in die land is daar onder die vaandel van “transformasie” ‘n georkestreerde aanslag op die onafhanklikheid en die uitnemendheid van die voortreflikste Suid-Afrikaanse universiteite. Die aard van hierdie transformasieprogram word nie grondwetlik of andersins gedefinieer nie, maar dit is duidelik dat daarmee beoog word om die invloed en rol van veral Afrikaanssprekende rolspelers in die hoër onderwyssektor te neutraliseer en dat sulke persone deur andere vervang moet word met velkleur as bepalende kwalifikasie vir aanstelling. Transformasie het dus gedegenereer tot ‘n program om rasgedrewe dominansie deur anneksasie te bewerkstellig. Die minister van hoër onderwys, Blade Nzimande, dreig met ingryping indien “radikale transformasie” nie plaasvind nie.

Hierdie eskalerende situasie maak dit noodsaaklik dat die oudstudente van die bedreigde instellings ’n gesamentlike openbare standpunt inneem. Derhalwe word die stigting van ’n Afrikaanse Alumni-vereniging voorgestel wat ten doel het om die beoogde neutralisering en magsentralisasie binne universiteite te bekamp en die voortgesette gebruik van Afrikaans as onderrig- en navorsingstaal te bevorder in ooreenstemming met die grondwetlik verskanste reg om dit te doen.

Die regering en hul meelopers binne die universiteitswese fokus onder meer daarop om die situasies waar dit steeds redelikerwys uitvoerbaar is om Afrikaans as universiteitstaal te gebruik, te elimineer. In hierdie proses word, in die naam van diversiteit en eenrigting-akkommodasie, eendersheid afgedwing en word Afrikaans, sowel as Afrikaanse en wit studente, in ‘n ongeregverdigde staat van beskuldiging geplaas.

Hierdie toedrag van sake is daarop gemik om bepaalde universiteite op ’n pad na die verlies van hul uniekheid en uitnemendheid te plaas, ongeag die wesenlike skade wat sonder twyfel daardeur aan die Suid-Afrikaanse universiteitswese berokken sal word. Hierdie roekelose optrede ondermyn akademiese vryheid op ‘n ongrondwetlike wyse en skep boonop onverkwiklike en teenproduktiewe spanning tussen studente en dosente van verskillende rasse; dit ondermyn ook die moontlikheid van vrugbare dialoog.

Verklaring

Ons, lojale en besorgde alumni,

 1. is bekommerd oor staatsinmenging, transformasie en die viktimisering en afskaling van Afrikaans by ons universiteite;
 2. weier om te aanvaar dat Afrikaans en Afrikaanse studente in ’n staat van beskuldiging geplaas word; en
 3. aanvaar nie die irrasionele transformasie-ideologie waardeur die uitnemendheid van akademiese instellings aan rasgebaseerde beleide ondergeskik gestel moet word nie.

Daarom ondersteun ons die stigting van die Afrikaanse Alumni-vereniging om as spreekbuis te dien vir diegene wat die voortsetting van uitnemende Afrikaanse hoër onderwys nastreef.

Ons dra dit aan die stigtingskomitee op om met die oprigting van die Afrikaanse Alumni-vereniging voort te gaan en binne ’n maand aan ons terugvoer oor die vordering hiermee te gee.

Stigterskomitee 

(universiteit van hoogste kwalifikasie in hakies aangedui)

 1. Piet le Roux (sameroeper) (Universiteit van Stellenbosch)
 2. Hermann Giliomee (Universiteit van Stellenbosch)
 3. Francois Venter (Noordwes Universiteit – Potchefstroom)
 4. Paul Colditz (Universiteit van die Vrystaat)
 5. Annette Combrink (Noordwes Universiteit – Potchefstroom)
 6. Deon Geldenhuys (Universiteit van Pretoria)
 7. Jacques van der Elst (Universiteit van Kwazulu-Natal)
 8. Dirk Hermann (Noordwes Universiteit – Potchefstroom)